Orddeling av chintzy

Prøver du å orddele chintzy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chintzy

Definisjon av chintzy:

1.
Of very poor quality
Flimsy
2.
Embarrassingly stingy

Synonym av chintzy:

adj bum, cheap, cheesy, crummy, punk, sleazy, tinny, inferior
adj cheap, chinchy, stingy, ungenerous

Siste orddelinger av dette språket